อย่าขับข้ามเลนจนติดเป็นนิสัย

Home / ไทย New Gen By จส.100 / อย่าขับข้ามเลนจนติดเป็นนิสัย
ทุกวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า สาเหตุสำคัญของปัญหาจราจรและอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในบ้านเรา มักเกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่เคารพกฎ กติกา และมารยาทในการขับขี่พฤติกรรมของผู้ขับขี่ดังกล่าวข้างต้นคงจะไม่เกิดขึ้น ถ้าคนส่วนใหญ่ของสังคมต่างยึดมั่นต่อระเบียบวินัยและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น โดยต่างคนต่างช่วยกันรักษากฎ กติกา และมารยาทในการขับขี่อย่างเคร่งครัด อีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายจราจรไม่ปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นความเคยชิน แต่ปัจจุบัน สถานการณ์เช่นนี้น่าจะเกินเลยความเคยชินไปแล้ว หรืออาจจะเรียกว่าเป็นประเพณีในการขับขี่ผ่านแยกถนนที่มีสัญญาณไฟจราจรไปแล้วก็เป็นได้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก  www.js100.com